Η Αγία Τριάδα

Είναι ένας Θεός μία δύναμη. Αν και δεν είναι τέλειο παράδειγμα είναι σαν ένα φως. Η πηγή του φωτός είναι ο Πατέρας. Η ακτινοβολία, οι ακτίνες είναι ο Ιησούς Χριστός. Το φως που διαχέεται παντού είναι το Άγιο Πνεύμα. Ένας Θεός τρία πρόσωπα. Ο Θεός εμφανίστηκε στον Αβραάμ σε τρεις αγγέλους. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: "Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος" Ματθαίος 28:19. Είναι ένα φως ένας Θεός, τρεις υποστάσεις τρία πρόσωπα. 1 Ιωάννου 5:7-8: "Υπάρχουν τρεις μάρτυρες [στον ουρανό: ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα· αυτοί οι τρεις είναι ένα· και υπάρχουν τρεις μάρτυρες στη γη]: Το Πνεύμα, το νερό και το αίμα, κι αυτοί οι τρεις δίνουν ομόφωνη μαρτυρία." Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι διαφορετικά.

Ο Πατέρας είναι παντοδύναμος, δημιουργός του ουρανού και της γης όλων των πραγμάτων ορατών και αοράτων. Είναι αγέννητος. Είναι πνεύμα, αληθινό φως. Ο νους του ανθρώπου είναι μικρός για να εννοήσει τον Θεό γι' αυτό περιγράφουμε τον Θεό σε τι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι: αόρατος, άυλος, ασύλληπτος, άναρχος, ακατανόητος, ακατάληπτος, ανεξίκακος. Ο Θεός ο Πατήρ μας δημιούργησε για να Τον δοξάζουμε να τραγουδούμε ύμνους σ 'Αυτόν να προσευχόμαστε και να Τον λατρεύουμε. Επίσης θέλει να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, το νου, το σώμα και την ψυχή και να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Μισεί εκείνους που μισούν αγαπά αυτούς που αγαπούν. Μας αγαπά μας τόσο πολύ, που έστειλε τον μονογενή Υιό Του για να τιμωρηθεί με σταύρωση. Ανάστησε τον Υιό Του και τον κάθισε σε θρόνο στα δεξιά του.

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, μονογενής γεννηθείς από τον Πατέρα πριν από το σύμπαν και πριν από το χρόνο. Δηλαδή ο Χριστός ως Θεός έχει ένα γονέα: τον Πατέρα. Ο Χριστός είναι μία ουσία με τον Πατέρα, ίδια ουσία με τον Πατέρα. Ο Άγιος Παύλος περιγράφει τον Χριστό ως την ακτινοβολία της δόξας του Πατέρα Εβραίους 1:3. Η Παναγία συνέλαβε από το Άγιο Πνεύμα και έμεινε έγκυος τον Χριστό. Δεν έγινε η σύλληψη από τον Χριστό αλλά από το Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με τις Γραφές Ματθαίος 1:18. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η δραστηριότητα του Θεού.

Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα Ιωάννης 15:26 η πηγή του είναι ο Πατέρας και είναι παντού σε όλους τους χώρους και γεμίζει όλα τα πράγματα. Στο Σύμβολο της Πίστεως αναφέρεται ότι το Άγιο Πνεύμα "μίλησε δια τους προφήτες." Είναι η δραστηριότητα του Θεού. Επίσης, το Άγιο Πνεύμα μας είναι παρηγορητής, βοηθός, συνήγορος, υποστηρικτής, κηδεμόνας, συμπαθών, σωτήρας. Η εμπειρία που νιώθεις από τον Θεό είναι το Άγιο Πνεύμα, μόνο το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που βιώνεις, αισθάνεσαι. Τι καταλήγει από τον Θεό πάνω σου είναι το Άγιο Πνεύμα. Βλέπεις τον ήλιο ο ήλιος είναι μακρυά αυτό που πέφτει πάνω στο αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού σου η εικόνα που δημιουργείται είναι το φως (Άγιο Πνεύμα). Η εκδήλωση του Θεού στον άνθρωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Η Παναγία έμεινε έγκυος από το Άγιο Πνεύμα και γέννησε τον Ιησού Χριστό Ματθαίος 1:18. Δεν έμεινε έγκυος από τον Ιησού Χριστό ο οποίος πάντα υπήρχε, υπήρχε πριν από το χρόνο. Αυτό υποδεικνύει ότι η Αγία Τριάδα είναι ένας Θεός. Ίσως ο ήλιος να μην είναι το τέλειο παράδειγμα. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από 3 διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό φανερώθηκε στη βάπτιση του Χριστού όταν ακούστηκε η φωνή του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός ήταν παρών και παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεριού, Μάρκος 1:9-11. Όταν προσευχόμαστε και είμαστε σε μετάνοια είναι το Άγιο Πνεύμα που νιώθουμε. Δηλαδή τι νιώθουμε; Νιώθουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια Γαλάτας 5:22-23. Το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη: Ψαλμοί 51:13: "Μη μ’ αποδιώξεις μακριά σου· μη μου πάρεις τ’ άγιο σου Πνεύμα.", Ισαϊας 63:10-11: "Εμείς όμως εξεγερθήκαμε και καταθλίψαμε το άγιο σου το Πνεύμα· έτσι κι εσύ μας έγινες εχθρός κι ο ίδιος μάς πολέμησες. Και τότε θυμηθήκαμε τις μέρες τις παλιές του Μωυσή του δούλου σου. Κι είπαμε: «Πού είν’ αυτός που απ’ το νερό έβγαλε το Μωυσή, ποιμένα του ποιμνίου του, κι έβαλε μέσα του το άγιο του το Πνεύμα", Ισαϊας 42:1: "Ο Κύριος λέει: «Να ο δούλος μου που τον υποστηρίζω, ο εκλεκτός μου που έχει όλη μου την εύνοια· του έδωσα το Πνεύμα μου· θα φέρει στα έθνη δικαιοσύνη.", 1 Σαμουήλ 10:10: "Όταν έφτασε με το δούλο του στη Γιβεά τους συνάντησε η ομάδα των προφητών· τότε κατέβηκε σ’ αυτόν το Πνεύμα του Θεού και προφήτευε κι αυτός μαζί τους.", Ισαϊας 11:1-3: "Ένα κλωνάρι θα φυτρώσει απ’ τον κορμό του Ιεσσαί κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις ρίζες του. Πάνω του θ’ αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, την ικανότητα ν’ αποφασίζει τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το σεβασμό στον Κύριο. Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα ’ναι να σέβεται τον Κύριο. Τίποτα δε θα κρίνει απ’ τα φαινόμενα ούτε θ’ αποφασίζει απ’ τα λεγόμενα."

Με τρεμάμενο χέρι έγραψα τα πιο πάνω διότι οι αιρέσεις ξεκίνησαν από την ερμηνεία της Αγίας Τριάδος.

Προσευχή στον Πατέρα
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γενηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Προσευχή στον Ιησού Χριστό
Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθήτω εφ' ημάς το φως του προσώπου Σου, ίνα εν αυτώ οψόμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου. Πρεσβείαις της παναχράντου Σου μητρός και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Το σύμβολο του αγίου Αθανασίου
1. Όποιος θέλει να σωθεί, είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα, να τηρεί την καθολική(ανοικτή σ' όλους, παγκόσμια, δεν εννοεί την Ρωμαιοκαθολική) πίστη.
2. Όποιος δεν την διαφυλάξει πλήρη και απαραβίαστη, χωρίς αμφιβολία θα χαθεί αιώνια.
3. Η καθολική πίστη λοιπόν είναι αυτή: Τιμούμε ένα Θεό εν Τριάδι, και την Τριάδα εν Μονάδι.
4. Χωρίς να συγχέουμε τα πρόσωπα, χωρίς να διαιρούμε τη Θεία Ουσία.
5. Γιατί άλλο Πρόσωπο είναι ο Πατέρας, άλλο ο Υιός κι άλλο το Πνεύμα το Άγιο.
6. Αλλά είναι μία η Θειότητα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, ίση σε δόξα, συναιώνια σε μεγαλοπρέπεια.
7. Ότι είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα.
8. Άκτιστος (αδημιούργητος) ο Πατέρας, άκτιστος ο Υιός, άκτιστο και το Άγιο Πνεύμα.
9. Άπειρος ο Πατήρ, άπειρος ο Υιός, άπειρο το Άγιο Πνεύμα.
10. Αιώνιος ο Πατέρας, αιώνιος ο Υιός, αιώνιο το Άγιο Πνεύμα.
11. Και όμως δεν είναι τρεις αιώνιοι, αλλά ένας αιώνιος.
12. Όπως δεν είναι τρεις άκτιστοι, ούτε τρεις άπειροι, αλλά ένας άκτιστος και ένας άπειρος.
13. Παρομοίως, παντοδύναμος είναι ο Πατήρ, παντοδύναμος ο Υιός, παντοδύναμο το Άγιο Πνεύμα.
14. Και όμως δεν είναι τρεις παντοδύναμοι, αλλά ένας παντοδύναμος.
15. Έτσι Θεός είναι ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα.
16. Και όμως δεν είναι τρεις θεοί, αλλά ένας Θεός.
17. Έτσι Κύριος είναι ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Άγιο Πνεύμα.
18. Και όμως δεν είναι τρεις Κύριοι, αλλά ένας Κύριος.
19. Γιατί, όπως μας υποχρεώνει η χριστιανική αλήθεια να αναγνωρίζουμε το κάθε Πρόσωπο να είναι Θεός και Κύριος αφ' εαυτού Του.
20. Έτσι και η καθολική θρησκεία μας απαγορεύει να λέμε ότι υπάρχουν τρεις Θεοί και Κύριοι.
21. Ο Πατήρ δεν έχει φτιαχτεί από κανέναν: ούτε έχει δημιουργηθεί, ούτε έχει γεννηθεί.
22. Ο Υιός, είναι μόνο του Πατρός. Δεν είναι κτιστός ούτε δημιουργημένος, αλλά γεννημένος.
23. Το Άγιο Πνεύμα είναι του Πατρός. Δεν είναι κτιστό ούτε δημιουργημένο, ούτε γεννημένο, αλλά εκπορευόμενο.
24. Έτσι υπάρχει ένας Πατήρ, όχι τρεις Πατέρες. Ένας Υιός, όχι τρεις Υιοί. Ένα Άγιο Πνεύμα, όχι τρία Άγια Πνεύματα.
25. Και σ' αυτή την Τριάδα κανείς δεν προηγείται και κανείς δεν έπεται, κανείς δεν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος (από τον άλλο).
26. Αλλά καθ' ολοκληρία τα τρία πρόσωπα είναι συναιώνια και ίσα μεταξύ τους.
27. Έτσι ώστε σε όλα τα πράγματα, όπως έχει ειπωθεί παραπάνω, η Μονάδα εν Τριάδι, και η Τριάδα εν Μονάδι πρέπει να λατρεύεται.
28. Όποιος θέλει να σωθεί, έτσι πρέπει να σκέπτεται για την Τριάδα.
29. Επιπλέον είναι απαραίτητο για την αιώνια σωτηρία, να πιστεύει σωστά στην ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
30. Γιατί η ορθή πίστη είναι αυτή που πιστεύουμε και ομολογούμε, ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού, είναι Θεός και άνθρωπος.
31. Είναι Θεός από την ουσία του Πατέρα Του, γεννημένος πριν από τους κόσμους. Και άνθρωπος από την ουσία της μητέρας Του, γεννημένος μέσα στον κόσμο.
32. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αποτελούμενος από ψυχή λογική και ανθρώπινη σάρκα.
33. Ίσος με τον Πατέρα όσον αφορά τη Θεότητα. Κατώτερος απ' τον Πατέρα όσον αφορά την ανθρώπινη φύση Του.
34. Όμως παρότι είναι Θεός και άνθρωπος, δεν είναι δύο, αλλά ένας Χριστός.
35. Ένας, όχι με μετατροπή της θεότητας σε σάρκα, αλλά με πρόσληψη της ανθρωπότητας από τον Θεό.
36. Ένας, ολόκληρος, όχι δια της σύγχυσης των ουσιών (της θείας & ανθρώπινης ουσίας), αλλά στην ενότητα του Προσώπου.
37. Γιατί όπως η λογική ψυχή και η σάρκα κάνουν έναν άνθρωπο, έτσι ο Θεός και ο Άνθρωπος είναι Ένας Χριστός.
38. που υπέφερε για τη σωτηρία μας. Κατέβηκε στην κόλαση. Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς.
39. Ανελήφθη στους ουρανούς, κάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρός του Παντοδύναμου.
40. Από όπου και θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς.
41. Στην έλευση του οποίου όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν με τα σώματά τους
42. και θα δώσουν λόγο για τα έργα τους.
43. Κι αυτοί που έχουν έργα καλά, θα μεταβούν σε αιώνια ζωή, κι αυτοί που έχουν έργα κακά, σε αιώνια κόλαση.
44. Αυτή είναι η καθολική πίστη, την οποία αν δεν πιστεύει κανείς ειλικρινά και σταθερά, δεν μπορεί να σωθεί. Αμήν.


Το σύμβολο της πίστεως
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Η Αγία Τριάδα, η φιλοξενία του Αβραάμ


Πήγαινε στην Κεντρική σελίδα.
Πήγαινε στο Άγιο Όρος.